Mediespel

De samverkansövningar (SAMÖ) som genomfördes av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten och nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap syftar till att öva samverkan inom krishanteringsområdet. Det innebär samverkan inom alla nivåer av samhället, från den nationella med Regeringskansliet och Riksdagen, till den lokala med flera kommuner och ibland även företag.

Mediespelet i en sådan SAMÖ, liksom i de flesta andra krisledningsövningar syftar till att deltagande aktörer ska få tillfälle att öva sin kommunikationsförmåga med media och allmänhet, och dessutom göra det samordnat. Det vill säga att vid en händelse samordna kommunikationen med andra ansvariga aktörer, och vid behov ta fram gemensamma budskap till allmänhet och media. Detta kan även omfatta gemensamma mediestrategier. För att kunna öva det skarpt i ett krisscenario, som t ex "terrorhändelse i Stockholm", som var scenariot för 2007 års övning, krävs ett mediespel.

Mediespelet går ut på att bygga ett fiktivt mediesamhälle med redaktion, webbtidning, radiosändningar med mera. Det kräver resurser i form att ett flertal (upptill 50) frilansande journalister som anlitas för att, med scenariot som grund, arbeta journalistiskt gentemot de övade genom att ringa dem, intervjua och ställa frågor och publicera artiklar på webben. Detta ger de övade möjlighet att öva sig i mediekontakter, att ta fram och formulera budskap samt att dessutom följa upp hur dessa sedan skildras i media.

Ett mediespel går också att planera in i mindre krisledningsövningar, då man ordnar en mindre redaktion som agerar gentemot de övade. Det viktiga är att scenariot ger de övade goda möjligheter att öva sin kommunikation, mediehantering och budskap med mera. Det är också viktigt att deltagarna i mediespelet är erfarna inom journalistiskt och publicistiskt arbete för att göra övningen så realistiskt som möjligt.

Kontakta oss om ni vill veta mer om våra mediespel!