Våra uppdrag

Tekniska kontoret - Jönköping kommun

Vi ansvarade för planering och genomförande av en serie utbildningar i medierelationer för personal på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun under 2010. Vi lade upp utbildningarna i samarbete med uppdragsgivaren, anlitade externa föreläsare och höll egna föreläsningar samt medieträning. Utbildningarna bestod av en teoridag och en praktisk dag, och genomfördes vid fyra olika tillfällen för fyra olika grupper. Teoridagen innehöll bland annat kriskommunikation, juridik och kommunens krishantering. Den praktiska dagen fick varje deltagare ett scenario som man skulle genomföra en intervju kring. Vi gick också igenom medierelationer, hur journalister arbetar och hur man formulerar budskap. Samtliga grupper gav utbildningen bra betyg i utvärderingen och uppdragsgivaren sade sig också vara mycket nöjda med utbildningen.

"medieträningen var mycket värdefull och har varit till stor hjälp i våra mediekontakter. Bra med medietränare som har mångårig erfarenhet av att ha arbetat både inom media och offentlig verksamhet"

Samverkansövning-kärnkraftsövning 2011

Rejäl Kommunikation AB fick tillsammans med Wessling Kommunikation AB i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att planera och leda mediemotspelet i samverkansövningen SAMÖ-KKÖ 2011. Uppdraget startade våren 2010 och avslutades efter övningens genomförande i februari 2011.

Mediespelet planerades och genomfördes av Stina Wessling och Lena Severin med flera, och gick ut på att bygga ett fiktivt mediesamhälle med redaktion, webbtidning, radiosändningar med mera. Det krävde resurser i form av ett flertal (upptill 50) frilansande journalister som anlitades för att, med scenariot som grund, arbeta journalistiskt gentemot de övade genom att ringa dem, intervjua och ställa frågor och publicera artiklar på webben. Detta gav de övade möjlighet att öva sig i mediekontakter, att ta fram och formulera budskap samt att dessutom följa upp hur dessa sedan skildras i media. Stina Wessling och Lena Severin arbetade bland annat med att planera mediespelet under övningen utifrån scenariot, leda och planera journalisternas insatser gentemot de övade, och leda redaktionsarbetet med webbtidning, radio med mera.

De är därför väl förtrogna med olika myndigheters ansvar vid olika händelser, vikten av goda medierelationer hos myndigheter, och förmåga till samverkan myndigheter emellan för att genom kommunikation via bland annat media, bidra till ökat förtroende hos medborgarna. 

Medieutbildning för ledningsgrupp hos kommunalt bostadsföretag.

Medieutbildning för ett av Sveriges största bostadsföretag med ca 300 anställda och 47 700 hyresgäster. Utbildare under medieutbildningen var Lena Severin och Tomas Eriksson från Rejäl Kommunikation, samt Stina Wessling från Wessling kommunikation.

Syfte och mål med medieutbildningen och kriskommunikationsövningen var att öka kunskapen om vilken funktion media och journalister spelar i ett demokratiskt samhälle, att öka förståelsen för journalistens arbete, att skapa förutsättningar för goda relationer med media och att se media som ett redskap och samarbetspart för kommunikation med medborgarna och hyresgästerna vid en kris.

En viktig del i medieutbildningen var den praktiska intervjuträningen i möte med journalister inför kamera. Deltagarna ställdes inför ett tänkt scenario där de själva fick formulera budskap inför intervjun, träna på att få fram sina budskap och på ett tydligt och förtroendefullt sätt svara på journalistens frågor. Alla övningar utvärderades med personlig feedback och dagen avslutades med en diskussion om företagets möjligheter och förbättringsområden vad gäller kommunikation och kontakt med medier.

Medieutbildningen var en del i förberedelserna inför en praktisk krisövning för företagets ledning där kommunikation under en kris skulle övas. Krisövningen genomfördes som en scenarioövning i ett samarbete mellan FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) och Rejäl Kommunikation AB.

I medieutbildningens teoretiska delar och under kriskommunikationsövningen medverkade både administrativ personal och företagets ledningsgrupp, cirka 15 personer. I den praktiska medieträningen deltog företagets ledningsgrupp på fyra personer. Medieutbildningen genomfördes som en komprimerad heldagskurs med lika delar praktiska och teoretiska inslag. Trots ett intensivt schema lämnades utrymme för diskussioner mellan deltagarna och kursledningen om medias betydelse för den egna organisationens verksamhet och organisationens förhållande till media och till journalister.

Kriskommunikationsövningen genomfördes cirka två veckor efter medieutbildningen och leddes av Lena Severin och Tomas Eriksson från Rejäl kommunikation och i övningen medverkade även åtta av Rejäls underleverantörer som är journalister och fotografer.